Rönnlidens Psykoterapi & Handledning

MINA TJÄNSTER

TERAPI


Interpersonell psykoterapi (IPT) är en strukturerad form av psykoterapi som fokuserar på hur problem i mänskliga relationer medverkar till psykologisk stress, och tvärtom; hur psykologiska problem påverkar våra relationer till andra. Terapin kan ge hjälp att bearbeta kriser, t ex ständiga gräl, ny fas i livet eller svår sorg. LÄS MER


KBT - Kognitiv Beteendeterapi är en terapiform som fokuserar på att förändra de tankemönster eller beteenden som håller kvar eller förvärrar problemen. LÄS MER


Narrativ terapi utgår från perspektivet att berättelser ger våra liv form och struktur. Människor ses som experter på sina egna liv även när de söker hjälp och terapeuten deltar i att utforska och utvidga de berättelser som kommer fram i samtalet. LÄS MER


Parterapi är vanligen en korttids inriktad psykoterapi med inriktning på problem i äktenskap och parrelationer.


Familjeterapi kan vara psykoterapi inom det sammanhang som en familj utgör och kan bedrivas utifrån olika teorier som vi kommer överens om ska ingå. LÄS MER


HANDLEDNING
för
psykoterapeuter

Psykoterapihandledning handlar om att tillsammans med behandlaren reflektera kring en eller flera klienters personlighet, problematik och vad som händer i psykoterapiprocessen mellan klient och psykoterapeut, och även mellan psykoterapeuten och ha ndledaren. Handledningen kring en klient kan även hjälpa psykoterapeuten att möta andra klienter, och kan hjälpa psykoterapeuten att utvecklas och hålla länge i sitt yrke. Psykoterapihandledning kan ske både individuellt och i grupp. Individuell handledning kan gå djupare och bli mer personlig och grupphandledning kan ge mervärde genom många tillfällen att lära genom de andras pågående psykoterapiprocesser.

HANDLEDNING

i omvårdnad

Att utveckla och stärka sjuksköterskans professionella yrkesroll i syfte att ge patienten en god och säker omvårdnad. Handledning i omvårdnad är en pedagogisk modell som utgår från att varje människa har inneboende möjligheter att utifrån egna upplevelser bearbeta tankar, känslor och handlingar för att komma till ökad självinsikt. Målsättningen med handledningen är att genom en ökad självkännedom stärka och utveckla yrkesrollen. Handledningen utgår från deltagarnas berättelser och bearbetas utifrån olika teoretiska perspektiv som omvårdnad, etik, gruppdynamik och ledarskap.